WYSIWYG Web Builder 8.5

WYSIWYG Web Builder 8.5

Pablo Software Solutions – 7,8MB – Commercial –
ra khỏi 4 phiếu
Editor's Choice Award 5 Stars User Rating
Web Builder is a WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get) drag & drop website design application. WYSIWYG means that the finished page will display exactly the way it was designed. The program generates HTML (HyperText Markup Language) tags while you point and click on desired functions; you can create a web page without learning HTML. Just drag and drop objects to the page position them 'anywhere' you want and when you're finished publish it to your web server (using the build in Publish tool). Web Builder gives you full control over the content and layout of your web page.

Tổng quan

WYSIWYG Web Builder là một Commercial phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Pablo Software Solutions.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WYSIWYG Web Builder là 15.1.0 , phát hành vào ngày 23/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

WYSIWYG Web Builder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,8MB.

Người sử dụng của WYSIWYG Web Builder đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WYSIWYG Web Builder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có WYSIWYG Web Builder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Pablo Software Solutions
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản